תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר אסם

כללי

1 מסמך זה - יחדיו עם ה"הודעה בדבר פרטיות" המצורפת לו - מסדיר את תנאי השימוש באתר המרשתת של תשלובת אסם
(להלן, בהתאמה: "התקנון", "האתר" ו - "אסם").
2 רואים את הגולש / משתמש באתר כמי שקרא את התקנון (על צרופותיו) וקיבל על עצמו את כל האמור בו.
3 הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה / שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר
(טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
4 תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של אסם. והיה ויוחלט על שינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן ממועד פרסומו באתר.
5 האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.


שימוש באתר

6 האתר נועד לספק לציבור הרחב, כמו גם לקהלי יעד מוגדרים (משקיעים, מחפשי עבודה, לקוחות וכו') מידע אודות פעילויותיה ומוצריה של אסם ו/או שירותים בקשר עמם. נוסף על כך ובין היתר, עשויה אסם להפעיל - במסגרת האתר - קבוצות שיחוח ('צ'אטים'), יומני רשת ('בלוגים') ושאר אפיקי תקשורת בהם יתאפשר לגולשים / משתמשים באתר להציג שאלות ו/או להביע דעה ו/או
לקיים שיח עם אסם ו/או עם גולשים ו/או משתמשים אחרים באתר ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע (להלן: "תכני הגולשים").
7 אסם עשויה להחליט כי כל ו/או חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש / הגולש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
8 התכנים באתר כלליים, ואינם מותאמים לצרכיו של מאן דהוא ספציפי.
9 אסם עשויה לשלב באתר תכנים פיננסיים, לרבות דו"חות כספיים ונתוני מדדים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי חרף מאמציה של אסם, ייתכנו טעויות או אי-דיוקים בתכנים הפיננסיים האמורים ו/או באופן הצגתם, ועל כן שומה על הגולש / המשתמש לבודקם ולאמתם היטב טרם יעשה בהם שימוש. עוד מובהר, כי אין בפרסום התכנים הפיננסים האמורים משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והשקעות, ובכלל זה אין לראות בהם המלצה לרכישת מניות של תאגידים בתשלובת אסם. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הפיננסיים שיופיעו באתר, יודגש, תיעשה על אחריות הגולש / המשתמש בלבד.
10 השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו (לרבות תכני הגולשים; להלן: "תכני האתר") כפוף, בין היתר, להוראות הבאות:

10.1 אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות, שלא באישורה הכתוב, מראש, של אסם.

10.2 אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש (בכל דרך שהיא) בתכני האתר.

10.3 אין להפעיל או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם).

10.4 אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר מרשתת אחר (בין אם בתוך מסגרת ("Frame") ובין אם בכל דרך אחרת), גלויה או סמויה.

10.5 אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).


10.6 יצירת קישורים לאתר:

10.6.1. אין ליצור קשר (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

10.6.2. אין ליצור קשר לדפים באתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק"). בעת יצירת קשר לאתר, יש להבטיח שכתובתו המדויקת של דף הבית של האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק הגלישה של הגולש / המשתמש.
אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו, ואין להחליפה בכל כתובת אחרת

10.6.3. אסם רשאית להורות לגולש / למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד לגולש / משתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אסם בעניין זה.

11 ככל שיפורסמו באתר תכני גולשים, אסם תהא רשאית - לפי שיקול דעתה הבלעדי - לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות כל תוכן גולשים באתר, וכן למנוע ממי מהגולשים / משתמשים באתר את ההרשמה (ככל שתידרש הרשמה) ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו (כולם או חלקם).
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהגולשים / משתמשים באתר מתחייבים שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תוכנת מחשב ו/או אימרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של אסם ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות; להלן גם: "מידע פוגעני") (למען הסר ספק: "מידע" - לרבות תמונה).


קישורים

12 אסם עשויה לשלב באתר קישורים (Links) לעמודים שונים במרשתת. האתרים אליהם מוליכים קישורים אלה אינם בשליטת אסם, התכנים בהם אינם מטעמה של אסם ו/או מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת אסם לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי אסם אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.
13 אסם אינה מתחייבת, כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו, הלכה למעשה, לאתרי מרשתת פעילים.
14 אסם רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


תכני הגולשים


15 מובהר, כי אסם אינה מחוייבת בפרסום תכני הגולשים. ככל שתכני הגולשים אמנם יפורסמו באתר, הרי שהדבר יעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אסם, שתקבע, בין היתר, את מיקום פרסומם, אופן ומשך הצגתם וכל כיוצ"ב.
16 מבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה, אסם תהא רשאית לבחון את תכני הגולשים, הן לפני והן אחרי פרסומם באתר.
17 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי תכני הגולשים אינם מבטאים את דעתה של אסם או את עמדתה, ואין בפרסומם כל ערובה לתוקפם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
18 בעת העלאת ו/או מסירת ו/או פרסום תכני גולשים באתר, על הגולש / משתמש להקפיד שתכנים אלה ופרסומם יהיו חוקיים. מובהר, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כי אין לפרסם תכני גולשים העולים כדי מידע פוגעני (כהגדרתו לעיל).
19 מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות לה לפי כל דין, אסם רשאית לסרב לפרסם ו/או להסיר ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן גולשים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
20 תכני הגולשים באתר יהיו חשופים לכל משתמשי / גולשי האתר. עם זאת, משתמשי/גולשי האתר אינם רשאים לעשות כל שימוש שהוא בתכני הגולשים (אלא אם ניתנה הסכמתה המפורשת והכתובה של אסם - מראש - לשימוש כאמור).


פרטיות

21 אסם מכבדת את פרטיות הגולשים / המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית הנוהגת באתר (שכותרתה "הודעה בדבר פרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ויש לעקוב אחר שינויים שיוכנסו בה (ככל שיוכנסו) מעת לעת.

 

קניין רוחני

22 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר הינן של אסם ו/או של קונצרן Nestle העולמי (להלן: "הזכויות המוגנות"; הסדרים נוספים ומפורטים יותר ביחס לזכויות בתכני הגולשים מעוגנים בסעיפים 25-24 להלן). אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות, כולן או חלקן, בין על ידי הגולש / המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי - בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת - בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאסם או מ - Nestle, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן
23 סימני המסחר ומודעות הפרסומת של אסם הינם קניינה של אסם בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש. סימני מסחר וסימני מסחר רשומים המופיעים באתר והמצויים בבעלות Nestle הינם קניינה של האחרונה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

24 בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכני הגולשים לאתר (בכל מקום בתקנון זה בו מצוין העלאת/פרסום/מסירת תכני גולשים לאתר הכוונה גם בין היתר למשלוח תכנים באמצעות הודעה / מייל דרך/באמצעות האתר לאסם) יש משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ"ל מצויים בבעלות הגולש / המשתמש שהעלה / פרסם / מסר אותם. ככל שגולש / משתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכני הגולשים אותם העלה / פרסם / מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת / פרסום / מסירת התכנים לאתר משום אישור מצידו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין - מאת בעל הזכויות בתוכן הגולשים הנ"ל - לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות. מובהר, כי אסם לא תשא בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מפרסום / העלאתם / מסירת תכני גולשים, והגולש / המשתמש אשר העלה / פרסם / מסר את תכני הגולשים הנ"ל ישפה את אסם בגין כל הוצאה לה תידרש היא בגינם.
25 בעצם העלאת / פרסום / מסירת תכני הגולשים באתר מקנה המשתמש / גולש לאסם רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני הגולשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון. אסם תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני הגולשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי, לרבות, מתן מיזכה ("Credit"), תמלוגים או טובות הנאה אחרות. מאליו מובן הדבר, כי אסם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתן מזכים ו/או להעניק תשורות לגולשים באתר שראו להעלות תכני גולשים לו (וזאת מבלי שיהא בדבר כדי להטיל עליה איזה חיוב או אחריות).
בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר, כי כל משתמשי/גולשי האתר מוותרים בזה (לרבות כלפי אסם, קונצרן נסטלה ותאגידים קשורים להן) על כל זכות שיש להם בתכני הגולשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה אסם בתכנים אלה.
26 חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני אסם מיידית בכתב. צעדים שיינקטו ע"י אסם, וככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

 

אחריות

27 השימוש באתר נעשה על אחריותו המלאה של הגולש / המשתמש.
28 לא תעמוד למשתמש / גולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אסם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שאסם לא תישא בכל אחריות לתכני הגולשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים
(אם בכלל).
29 אסם אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני הגולשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות הגולשים / המשתמשים. אסם לא תשא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים / גולשים לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.
30 אסם אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אסם או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל אסם ובין אצל מי מספקיה - ולא יהא באלה כדי
להטיל על אסם איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהגולשים / המשתמשים.


שיפוי

31 הגולש / המשתמש באתר מתחייב לשפות את אסם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה הגולש / המשתמש את אסם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכני גולשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.


שינוים באתר

32 אסם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמשים / גולשים מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש / גולש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אסם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
33 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי אסם תהא רשאית להסיר את האתר מהמרשתת ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.


כללי

34 הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
35 סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו - על פי סמכותם העניינית - ולאלו בלבד ולא לבתי משפט אחרים.